หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
       
 


ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลร่วมพิธีวางพานดอกไม้สด ถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุล [ 21 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 92 


กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพรมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพให้กับญาติ(ผู้เสียชี [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 105 


บรรยากาศการรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 176 
    
      
 
การรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการประเมินคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีการศึกษา 2561 ด่วนมาก กพส. มท 0816.3/ว2483  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งเวียนประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนมาก กพส. มท 0810.4/ว2485 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของ สถ. ครั้งที่ 9/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2481  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 กสธ. มท 0819.2/ว 3811  [ 25 มิ.ย. 2562 ]
สรุปผลการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (เอสแคป) สมัยที่ 75 กพส. มท 0810.2/ว2470  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กพส. มท 0810.6/ว2461 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว2382  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในระดับพื้นที่ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว2445 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 มิ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (SAR) ประจำปี พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว2390 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ กค. มท 0803.3/ว2454  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 3-10 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2446 [รายละเอียดการโอนค่าลงทะเบียนฯ] [บัญชีรายชื่อผู้อบรม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2425 [บัญชีการจัดสรรค่าใช้จ่ายฯ] [รายละเอียดผู้เข้าประชุม]  [ 21 มิ.ย. 2562 ]
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว2437 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมโครงการ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2424 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมคณะทำงานเพื่อถอดบทเรียนและปรับปรุงคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของ "โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS)" ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2423  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาระดับปริญญาโท กพส. มท 0810.2/ว2428  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
ขอแจ้งรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว2431 [เอกสารแนบ]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว1998  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 5/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2354 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2411 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 มิ.ย. 2562 ]
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
    
 
 ยินดีต้อนรับสู่ www.chonprai.go.th


  
 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างปี 2562 เรื่องกำหนดการ ระเบียบเกี่ยวก [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 22 
ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างปี 2562 เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพน [ 19 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 13 
แผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาช [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
คู่มือการปฏิบัติงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร [ 28 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 33 
ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมการตอบแบบสอบถามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 41 
ประชาสัมพันธ์ตอบแบบประเมินวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ปีงบประม [ 24 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 46 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 109 
ประชาสัมพันธ์โครงการลดค่าติดตั้งประปาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิ [ 17 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 36 
ขอความร่วมมือปิดประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงา [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 124 
การปิดประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 112 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 241 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) [ 24 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 127 
การติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) [ 24 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 111 
    

    

ประเพณีแข่งเรือสังกะสีตำบลชอนไพร

นวดแผนไทย บ้านสักเจริญ
    
 
 
  

กลุ่มจักสาน

ดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
 
     
 
สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 755  ตอบ 1  
ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา (12 เม.ย. 2560)    อ่าน 598  ตอบ 0  
 
อบต.น้ำร้อน เว็บไซต์ อบต.น้ำร้อน อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 69  ตอบ 10
อบต.น้ำร้อน ร้องเรียนน้ำไม่ไหล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 1
อบต.หลักด่าน สอบถามเรื่องการลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 13  ตอบ 1
อบต.ซับสมบูรณ์  เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (18 มิ.ย. 2562)    อ่าน 48  ตอบ 1
ทต.วังชมภู ขอให้เทศบาลจัดทำหลังคาตลาดสดให้คลุมตลาดด้านหน้า (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 26  ตอบ 1
ทต.วังชมภู เว็บไซต์ ทต.วังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 มิ.ย. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 2
ทต.วังโป่ง บ่อขยะล้น (27 พ.ค. 2562)    อ่าน 82  ตอบ 2
อบต.ฝายนาแซง ขอบคุณ (23 พ.ค. 2562)    อ่าน 209  ตอบ 1
อบต.ซับไม้แดง เบอร์อบต.โทรไม่ติด (26 เม.ย. 2562)    อ่าน 78  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 12325  ตอบ 40
         
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชอนไพร พัฒนาในด้านใด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
  
 
พช 0023.3/ว 3061 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตจามข้อ 16 2 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 420 1-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 420 2-บัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤษภาคม 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 3073 การนำส่งเงินรายได้ อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 3077 โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 421 1-กำหนดรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านสำหรับติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 421 2-กำหนดรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านสำหรับติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 421 3-กำหนดรหัสเข้าใช้งานและรหัสผ่านสำหรับติดตามการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ [ 25 มิ.ย. 2562 ]     
พช0023.3/ว414 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว3003 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
พช0023.3/ว300 แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2562 [ 21 มิ.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 2976 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.2/ว 2978 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ  [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
พช0023.3/ว2939 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด อปท. [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 2975 การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
พช0023.3/ว2980 การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากลปี2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.5/ว 2953 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.5/ว 2943 การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว 411 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
พช 0023.3/ว410 ผลการคัดเลือกผู้เเทนนักเรียนไทยไปเเข่งขันทางวิชาการ [ 19 มิ.ย. 2562 ]   
    


 
 
    
 
  
 


จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมโภชน์ [ 21 มิ.ย. 2562 ]จ้างเสริมถนนลูกรัง/หินคลุกสายแม่น้ำป่าสักหมู่ที่ [ 21 มิ.ย. 2562 ]

    
    
     
 
      
 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อรัง การประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.บัววัฒนา [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายแยก 225-บ้านใหม่ไทรทอง ม.9 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านเขากะลา ม.6 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านหนองไผ่ ม.10 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุกบ้านใหม่ไทรทอง ม.9 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.5 บ้านสะเดา [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกบดอัดบ้านเขากะลา-ซับสำราญใต้ ม.6 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองกำไร-บ้านใหม่ไทรทอง ม.4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ลงหินคลุกบดอัดสายบ้านหนองไผ่ ม.10 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านพนมเพชร ม.2 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หินคลุกบดอัดสายบ้านยางสาว ม.3 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีมงคล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนน คสล.บ้านวังจระเข้ ม.4 [ 26 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
    
   
 

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2554