หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
       
 


กองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพรมอบเงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพให้กับญาติ(ผู้เสียชี [ 7 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 45 


บรรยากาศการรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 80 


บรรยากาศการรับซื้อขยะของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ [ 14 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 85 


บรรยากาศการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือน [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 95 


บรรยากาศการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือน [ 16 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 95 


บรรยากาศการรับซื้อวัสดุรีไซเคิลของกองทุนธนาคารวัสดุรีไซเคิลตำบลชอนไพร ประจำเดือน [ 15 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 362 
    
      
 
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การเรียกสอบแข่งขันได้รายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 10 สน.บถ.  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมงานเวทีสายพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1543 [แบบตอบรับ สถจ.] [แบบตอบรับ อปท.]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.5/ว1542  [ 11 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัดเผยแพร่ (คู่มือพัฒนาทักษะสมอง EF Executive Functions สำหรับครูปฐมวัย) กศ. มท 0816.5/ว1541  [ 11 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายงานสถานะการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กยผ. มท 0815.4/ว1531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1518  [ 11 เม.ย. 2562 ]
    
 
 ยินดีต้อนรับสู่ www.chonprai.go.th


  
 
ขอความร่วมมือปิดประกาศสรุปรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน [ 29 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง [ 25 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมรณรงค์งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงา [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 55 
การปิดประกาศเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน [ 5 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 56 
ประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 4 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 158 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(สส.) [ 24 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 70 
การติดตาม ตรวจสอบและเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน (PM2.5) [ 24 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 64 
การแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทาง [ 24 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 60 
ประกาศเรื่อง กำหนดวันประกาศผลสอบพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 7 ก.พ. 2562 ]   อ่าน 151 
ประกาศ อบต.ชอนไพร เรื่องกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลื [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 75 
ประกาศการเลือกตั้งและการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ. [ 30 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 64 
ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการแนวทางแก้ไขปัญหาอ้อยไฟไหม้ [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 80 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปี พ.ศ2562 [ 25 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 103 
ประกาศกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 140 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2562 [ 22 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 149 
    

    

ประเพณีแข่งเรือสังกะสีตำบลชอนไพร

นวดแผนไทย บ้านสักเจริญ
    
 
 
  

กลุ่มจักสาน

ดอกไม้ประดิษฐ์และของชำร่วย
 
     
 
สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 604  ตอบ 1  
ขอบริการขยายเขตเรื่องน้ำประปา (12 เม.ย. 2560)    อ่าน 451  ตอบ 0  
 
อบต.ซับสมบูรณ์  เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (20 เม.ย. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทม.วิเชียรบุรี  ต้องการโอนย้ายพยาบาลวิชาชีพ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 12043  ตอบ 40
อบต.บ้านโคก เว็บไซต์ อบต.บ้านโคก อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (17 เม.ย. 2562)    อ่าน 161  ตอบ 3
ทต.ตาลเดี่ยว ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นได้แล้วที่ี่นี่ (9 เม.ย. 2562)    อ่าน 16  ตอบ 0
อบต.ชอนไพร สอบถาม เรื่องการตรวจสอบพื้นที่ที่ดินทำกินของนางปัด ฮิทธิ ว่าอยูในเขตพื้นที่สาธา (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 604  ตอบ 1
ทม.วิเชียรบุรี สมัครงาน (8 เม.ย. 2562)    อ่าน 8122  ตอบ 22
ทต.บัววัฒนา กล้องวงจรปิด หน้าทางเข้าผู้ใหญ่บ้าน ม.7 (15 มี.ค. 2562)    อ่าน 47  ตอบ 1
อบต.ท่าพล น้ำเเล้ง (13 มี.ค. 2562)    อ่าน 679  ตอบ 2
อบต.บ้านไร่ อยากโอนย้ายกลับบ้าน (23 ก.พ. 2562)    อ่าน 653  ตอบ 1
อบต.ตะเบาะ เว็บไซต์ อบต.ตะเบาะ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (11 ก.พ. 2562)    อ่าน 104  ตอบ 0
         
 
 
  คุณต้องการให้ อบต.ชอนไพร พัฒนาในด้านใด
  ถนน
  ไฟฟ้า
  น้ำประปา
  น้ำเพื่อการเกษตร
  การสื่อสารภายในตำบล
  การส่งเสริมกลุ่มอาชีพประชาชน
  
 
พช 0023.5/ว 1936 โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-GP แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 2562  [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.3/ว 1916 แจ้งรายงานสถานการณ์ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.ว1940 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่รุ่นที่45-54 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1939 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับต่ำ และหลูกสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 2 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1926 ขอความร่วมมือส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล บี 20 [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1942 โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก [ 19 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1908 1-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช0023.1/ว1908 2-โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักจัดการงานทั่วไปรุ่นที่10 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1841 การสนับสนุนการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตอันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.2/ว 262 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วฯ ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1917 การบริหารการจัดการขยะเปียก [ 18 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1882 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกรฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 259 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 260 การขยายเวลาทำการตามสัญญา กรณีโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 256 โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง e - GP 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1887 การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้มีสิทธิ์ในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงเด็กแรกเกิดที่ไม่มีชื่อในฐานข้อมูลฯ ว 1887 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.3/ว 1891 ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1893 การเร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. e -LAAS [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 261 การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่าง [ 17 เม.ย. 2562 ]     
พช 0023.5/ว 1879 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา ครั้งที่ 2 [ 17 เม.ย. 2562 ]     
    


 
 
    
 
  
 


จ้างเปลี่ยนถ่ายแผ่นคลัทช์พร้อมอะไหล่ประกอบ ของรถยน [ 11 เม.ย. 2562 ]จ้างจัดหาพร้อมติดตั้งเต็นท์ สำหรับการจัดงานประเพณี [ 9 เม.ย. 2562 ]

    
    
     
 
      
 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ -กิจการสภา- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -VDO วีดิทัศน์- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ซับสมบูรณ์ -กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวสรรหาบุคลากร- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ซับสมบูรณ์ เว็บไซต์ อบต.ซับสมบูรณ์ อ.วิเชียนบุรี จ.เพชรบูรณ์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.ซับสมบูรณ์ -ข่าวกิจกรรม- [ 20 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ระวิง รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.วังโป่ง เทศบาลตำบลวังโป่งตั้งจุดบริการในช่วงเทศการสงกรานต์ 2562 [ 19 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านกลาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาอ [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองแจง ประชาสัมพันธ์แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ่อรัง หยุดคนโกงประเทศไทย [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 7 
อบต.บ่อรัง การ์ตูนรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
    
   
 

เริ่มนับ วันที่ 28 ก.ย. 2554